मायादेवी गाउँपालिका

पकडी, कपिलवस्तु

अध्यक्ष
बजरंगी प्रसाद कुर्मी

उपाध्यक्ष
गिता तिवारी

जनकराज पन्थी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कोरोनाबाट बच्ने केही महत्वपूर्ण उपायहरू अनिवार्यरूपमा अपनाऔं ।
कोरोना भाइरस बिरूद्ध बच्न निम्न प्रकारका सजकताहरू अपनाऔं ।
कोरोना बारे सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामुलक सन्देश ।
अत्यन्त जरूरी सुचना ।
काेराेना भाइरसवाट आफू पनि बचाै‌ं र अरुलाइ पनि बचाऔं ।
 
राेजगार संयोजकको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

 

पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

प्रथम पटक प्रकाशन मिति २०७६।१२०३

मायादेवी गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा रिक्त रहेको रोजगार संयोजक (अधिकृत छैठौं, पद संख्याः १ (एक))  सेवा करारमा खुला प्रतिस्पर्धाद्बारा पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले योग्यता पुगेका र्इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले तोकिए बमोजिमको आवश्यक कागजात र परीक्षा दस्तुर बापत मायादेवी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा रू. १०००।- जम्मा गरेको नगदी रसिद समेत संलग्न गरी सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालय समयमा दरखास्त पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैलार्इ यसै सूचना द्बारा जानकारी गराइन्छ । विस्तृत जानकारीको लागि यस कार्यालयको सूचना पाटी, वेभसाइट www. mayadevimunkapilvastu.gov.np  बाट जानकारी लिन सकिने छ ।

                                                                                                          

                                                                                                                 

सहायक कम्प्यूटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

मायादेवी गाउँपालिकाको करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७४ बमोजिम गठित अन्तरवार्ता र सूचिकरण समितिको मिति २०७६।११।११ मा वसेको बैठकको निर्णय अनुसार यस……

ई. राम चन्द्र चाैधरी
9857052352
ito.mayadevimunkaplivastu@gmail.com

उपभोक्ता समिति सँग योजना सम्झौता

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • वडा प्रतिनिधिको रोहवरमा सम्बन्धि योजनाका उपभोक्ताहरुको भेलाबाट ७ देखि ११ सदस्यीय उपभोक्त समितिको गठन भएको हुनुपर्ने
 • उपभोक्ता भेलाबाटै योजनागत ३ देखि ५ सदस्यीय अनुगमा समितिको गठन भएको हुनुपर्ने ।
 • उपभोक्ता समितिमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला र अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा कम्तिमा १ जना महिला भएको हुनुपर्ने ।
 • योजनागत अनुगमन समितिमा समेत ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने ।
 • उपभोक्ता भेलाबाट गठित समितिको बैठक बसी योजना सम्झौताको लागि सम्झौता गर्न जिम्मेवारी दिएको निर्णय निर्णय भएको हुनुपर्ने ।
 • उल्लेखित कागजातहरुको प्रतिलिपि संलग्न राखि योजना सम्झौता गर्न वडा कार्यलयले गरेको सिफारिस पत्र सहति निवेदन पेश गर्ने ।
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
 • प्रकृया पुगेको १ दिन भित्र
 • नलाग्ने

योजनाको अन्तिम मूल्यांकन

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदन
 • वडावाट काम सम्पन्न भएको सिफारिस
 • प्राविधिक माग
 • प्राविधिक शाखा
 • माग भएको ३ दिन भित्र
 • नलाग्ने

योजनाको अन्तिम भुक्तानी

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • प्राविधिकको अन्तिम मूल्यांकन र प्रतिवेदन
 • उपभोक्ता समितिवाट काम सम्पन्न भएको निर्णय
 • प्रमाणित विल, भपाई र कागजातहरु
 • सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit ) को विवरण
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
 • प्राविधिक शाखा
 • योजना शाखा
 • लेखा शाखा
 • काम सम्पन्न गरेको ५ दिन भित्र
 • नलाग्ने

आर्थिक सहायता, प्राकृतिक प्रकोप राहत, संस्थागत अनुदान सहयोग ।

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • माग गरेको व्यहोरा सहितको निवेदन
 • औचित्य पुष्टि हुने आधार तथा प्रमाणहरु
 • प्राकृतिक प्रकोप सहायताको लागि वडाको सिफारिस र प्रहरी मुचुल्का
 • गाउंपालिका अध्यक्ष/प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
 • लेखा शाखा
 • निर्णय/आदेश भएपछि तुरुन्त
 • नलाग्ने

यन्त्र उपकरण उपलव्ध

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • निवेदन
 • जिन्सी शाखा
 • तुरुन्तै
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

गैर सरकारी संस्था दर्ता सिफारिस

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • निवेदन
 • विधानको फोटोकपी
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

गैर सरकारी संस्था नविकरण सिफारिस

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • संस्थागत निवेदन
 • संस्थाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन
 • कर चुक्क्ताको प्रमाण पत्र
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

विभिन्न सिफारिसहरु

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • रित पूर्वक निवेदन
 • सम्वन्धित वडाको सिफारिस पत्र
 • सिफारिस गर्नुपर्ने कामको प्रकृती हेरी अन्य आवश्यक काजातहरु
 • गाउंपालिका अध्यक्ष प्रशासन शाखा
 • १ घण्टा भित्र
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

“घ” वर्गको ठेक्का इजाजत

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • इजाजत पाउं भन्ने वारे निवेदन
 • गाउंपालिकावाट जारी भएको फाराम
 • फाराम साथ आवश्यक कागजात
 • आर्थिक क्षमता
 • मुख्य जनशक्ति विवरण
 • मेशीन र उपकरण
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
 • १ घण्टा भित्र
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

“घ” वर्गको ठेक्का नविकरण

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • नविकरणको लागि निवेदन ।
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
 • तुरुन्तै
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क

संस्था मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुनुपरेमा ।

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर
 • निवेदन
 • कर चुक्क्ताको प्रमाण पत्र
 • संस्था दर्ता प्रमाण पत्र
 • स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) दर्ता प्रमाण पत्र
 • स्ंस्था नविकरणको प्रमाण पत्र ।
 • प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत वा तोकिएको अधिकृत
 • तुरुन्तै
 • गाउँ सभाले तोके वमोजिमको शुल्क
गाउँपालिकाकाे वेवसाइट- www.mayadevimunkapilvastu.gov.np,ईमेलmayadevirm@gmail.com, अध्यक्ष- श्री बजरंगी प्रसाद कुर्मी (९८५७०५३९९९)  कोठा नं. १, उपाध्यक्ष- श्री गिता तिवारी (९८४७२८६८७६)  कोठा नं. २, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत - श्री जनकराज पन्थी (९८५११२५४५०)  कोठा नं. ८, प्रशासन / जिन्सी शाखा -  श्नी अनिल कुमार चौधरी (९८०७४४५०६६) कोठा नं. ३, राजस्व शाखा / सामाजिक सुरक्षा सेवा ईकाइ - श्री ओमराज कुर्मी (९८४७२७५४६०) कोठा नं. ४, आ‍.ले.पा.-श्री सरिता घिमिरे (९८४७२२७४८०) कोठा नं. ५ , आर्थिक प्रशासन शाखा- श्री गिरिराज गौतम (९८५१२१९०८३) कोठा नं. ६, याेजना तथा अनुगमन शाखा - श्री रामकृष्ण तेली (९८१५६११६३७) कोठा नं. ७, सामाजिक विकास  शाखा (गुनासो अधिकारी) - श्री बैतुल्लाह धुनिया (९८४७०२३४०८) कोठा नं. ९, स्वास्थ्य सेवा ईकाइ - श्री महेन्द्र प्रसाद यादव (९८४७२०४७२५) कोठा नं. १०,  सूचना प्रविधि शाखा (सूचना अधिकारी) - ई‍. राम चन्द्र चौधरी (९८५७०५२३५२) कोठा नं. ११,  भौतिक पूर्वाधार / प्रविधिक शाखा - ई‍. सुनिल आचार्य (९८४७१९३२९४) कोठा नं. १२,  शिक्षा  ईकाइ - श्री अमिन प्रसाद कुर्मी (९८१९४६७७४०) कोठा नं. १३,  आयुर्वेद औषधालय- श्री रेखा शुक्ला (९८) कृषि सेवा ईकाइ- श्री   , पशु सेवा ईकाइ- श्री बडेलाल काेहाँर (९८००५२३५९२)